Psyche & Geloof 2 nr. 1

januari 1991

Autonomie

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van Riessen, H.G.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Autonomie gezien vanuit een christelijke visie op de mens

Blokhuis, P.

3-10

NL

Het woord autonomie maakt christenen vaak wat huiverig. Dat komt door de betekenis die het woord heeft gekregen in het kader van humanistische visies op de mens. In de sfeer van de hulpverlening is autonomie voor velen iets positiefs. Wie hulp nodig heeft, ontbreekt het vaak aan autonomie en de hulpverlener streeft ernaar dit gebrek zoveel mogelijk op te heffen. In dit artikel ga ik na hoe autonomie in deze positieve zin zich verhoudt tot de betekenis die autonomie heeft gekregen in het levensbeschouwelijke spreken over de mens. Is voor de eerstgenoemde autonomie ruimte binnen het christelijke spreken over de mens? En waarop berusten de bezwaren van christenen tegen de betekenis die autonomie heeft in het humanistisch denken?

autonomie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Religieuze ontwikkeling in het spanningsveld tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid

Cruts, G.

11-15

NL

De religieuze ontwikkeling van de mens laat volgens Fowler een opmerkelijk patroon van autonomie-beleving zien. Pubers in het synthetisch-conventionele stadium ervaren het geloof nog als een evidentie. Adolescenten in het individuatief-reflectieve stadium daarentegen stellen zich autonomer op doordat zij zelf willen bepalen wat zij geloven. Als gelovigen op middelbare leeftijd overgaan naar het conjunctieve stadium neemt dit autonome denken weer af. Men onderwerpt zich aan het mysterie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Autonomie en gedragstherapie

Scholte, W.

16-21

NL

Al vanaf de opkomst van de gedragstherapie zijn er allerlei vragen gesteld ten aanzien van de wijze waarop deze therapiestroming omgaat met de vrijheid en autonomie van de mens. Wat blijft er van de mens over als die gezien wordt als een automaat die onderhevig is aan allerlei konditioneringsprocessen. Binnen de gedragstherapie is hierop gereageerd en de ontwikkelingen hebben de laatste jaren niet stil gestaan. Vanuit een korte beschrijving van enige ontwikkelingen binnen de gedragstherapie zullen een aantal konklusies getrokken worden over de autonomie van de kliënt in de gedragstherapie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een impressie van de studiedag "Autonomie in relatie tot God(sdienst) en psychotherapie" van de C.V.P.P.P. op 15 september 1990

Walraven, L.

23-25

NL

Wat me na binnenkomst in de plezierige conferentieruimte in "De Wijngaard" verraste was het aantal bezoekers. Ruw geschat tussen de 50 en 100 mensen. Al spiedend naar bekenden gis je naar de oorzaak: gevolg van professioneel aangepakte publiciteit of van de gratis entree voor CVPPP-leden? Terugziend houd ik het er maar op dat mogelijk nog onvoldoende tot me was doorgedrongen dat christelijke psychologen niet meer zoals tijdens mijn studietijd in de 70-er jaren een Gideons-bende vormen, maar uitgedijd zijn tot een aanzienlijke schare, die bovendien terecht belang bleek te stellen in het gekozen thema! ...

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ingezonden: C.V.P.P.P., Strekt uw knikkende knieën

Kaldeway-Jansen, A.

26-27

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Hetty Zock (1990), A Psychology of Ultimate Concern.

Hegger, A.T.

28-29

NL

Bespreking van het boek: Zock, H. (1990). A Psychology of Ultimate Concern: Erik H. Erikson 's Contribution to the Psychology of Religion. Amsterdam / Atlanta: Rodopi.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.